Europejskie studia leksykograficzne EMLex

Zajęcia prowadzone są w j. niemieckim i angielskim. W ramach programu studiów studenci doskonalą swoje kompetencje językowe na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Studenci niekorzystający ze stypendium Erasmus Mundus nie ponoszą opłat za studia i studiują na zasadach ogólnych.

Specjalność skierowana jest do studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej.

II semestr studenci spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim, który organizuje wspólne zajęcia dla studentów EMLex, studiujących na uniwersytetach należących do konsorcjum. W przypadku, gdy II semestr dla wszystkich studentów organizowany jest na Uniwersytecie Śląskim, studenci spędzają III semestr na dowolnie wybranym uniwersytecie partnerskim. W tym celu potrzebne jest uzyskanie stypendium (np. Erasmus+). Stypendyści Erasmus Mundus otrzymują dofinansowanie pobytu zagranicznego w ramach grantu.

Dzięki zajęciom wynikającym z programu kształcenia absolwent zna zasady warsztatu leksykografa i potrafi stosować najnowoczesniejsze techniki komputerowe. Jest przygotowany do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych w zakresie zestawiania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Posiada kompetencje przydatne w pracy redakcyjnej, selekcji i opracowywaniu danych, pracy z korpusami, bazami danych itp. oraz w zakresie doskonalenia zawodowego. Jego wiedza i umiejetności są przydatne także w pracy w sektorze edukacyjnym, w mediach i instytucjach kulturalnych. Dzięki temu, że program studiów obejmuje szereg zagadnień z zakresu językoznawstwa, wykształcenie absolwenta ma solidną bazę teoretyczną, która umożliwia mu podjęcie pracy o charakterze naukowym. Wykształcenie uzyskane w ramach specjalności: Europejskie studia leksykograficzne wyróżnia absolwenta w skali kraju jako filologa z przygotowaniem leksykograficznym.

Bliższe informacje znaleźć można na stronach:

http://www.emlex.us.edu.pl

https://www.us.edu.pl/europejskie-studia-leksykograficzne-emlex