Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Studia są adresowane do wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunków filologicznych oraz absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem studiów jest:

1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania języków obcych w przedszkolu oraz w klasach I–III szkoły podstawowej.

2. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresie metod i technik nauczania języków obcych oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie wybranego języka obcego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka obcego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, nie uzyskuje natomiast wymaganego przez MEN świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego, które jest konieczne do uzyskania pełnych kwalifikacji.

*Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 oraz z dnia 6 sierpnia 2014 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli) nauczyciel języka obcego w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej, który nie posiada wykształcenia filologicznego, powinien potwierdzić stopień znajomości języka obcego właściwym świadectwem. Szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MEN znajduje się w załączniku do w/w rozporządzenia.

program studiów: został podzielony na trzy moduły:

• moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języków obcych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej obejmujący m.in. zapoznanie słuchaczy z mechanizmami akwizycji języków obcych, wiodącymi metodami prowadzenia zajęć z języka obcego, zasadami skutecznej komunikacji w grupie, zastosowaniem multimedialnych środków dydaktycznych oraz gier i zabaw językowych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych, a także ze sposobami doboru i ewaluacji materiałów do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I–III szkoły podstawowej;

• moduł kształcenia psychologiczno-pedagogicznego obejmujący wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wychowania przedszkolnego, psychologii rozwojowej oraz psychologii nauczania i uczenia się;

• moduł kształcenia językowego obejmujący kształcenie w zakresie praktycznej nauki wybranego języka obcego, rozwijania kompetencji komunikacyjnej oraz doskonalenia wymowy.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego.

czas trwania

studia trwają 3 semestry i obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz 150 godzin praktyk, są realizowane w trybie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

zasady naboru

O przyjęcie mogą ubiegać się:

  • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o profilu pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
  • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na kierunku filologia, które pragną zdobyć przygotowanie metodyczne w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny posiadać znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1.

wymagane dokumenty

  • podanie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dwa zdjęcia
  • zobowiązanie dotyczące sposobu opłaty za studia
  • dowód wpłaty za I semestr – po zakwalifikowaniu
  • oświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B1 (do wypełnienie w sekretariacie studiów).

data rozpoczęcia

październik 2019r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej

ul. Gen. Grota-Roweckiego 5

41-200 Sosnowiec

pokój 4.31, tel. 32 3640905

e-mail: germanistyka@us.edu.pl

Kierownik studiów: dr Renata Kozieł

e-mail: renata-koziel@wp.pl

termin składania dokumentów

30 września 2019 r.

opłata

Opłata za semestr: 1500 lub 1580 (wnoszona w ratach)
Opłata za całość studiów: 4500 zł

limit przyjęć

25 osób
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na Uniwersytecie Śląskim. Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na innych uczelniach